loading
Proszę czekać...
Krysztopa: Co po epidemii szykują nam euromarksiści? Szokujący dokument Grupy Spinelli
Opublikowano dnia 01.04.2020 21:25
- Jeśli UE nie stanie na wysokości zadania w tym epokowym wyzwaniu całej europejskiej konstrukcji grozi to, że w oczach naszych obywateli straci swój sens istnienia - mówi lewicowy i wcześniej mocno proeuropejski premier Włoch Giuseppe Conte - Od tego, jak EU poradzi sobie z kryzysem spowodowanym koronawirusem, zależy jej wiarygodność - mówi francuska minister ds. europejskich Amelie de Montchalin - UE w zasadzie skapitulowała i pozostawiła podejmowanie decyzji na czas kryzysu państwom narodowym - pisze dla FAZ kreowana na nadzieję "postępu" noblistka Olga Tokarczuk. Jest dość oczywistym, że wobec kryzysu epidemicznego Unia Europejska okazała się narzędzie zupełnie nieprzydatnym. Jedyną realną redutą obrony pozostały tradycyjnie państwa narodowe. To dramat dla tych, którzy jak potężna Grupa Spinelli, czy nie mniej potężny Związek Europejskich Federalistów, wbrew ideom chadeckich ojców założycieli zjednoczonej Europy, łamiąc suwerenność państw narodowych, chcą zbudować Związek Socjalistycznych Państw Europejskich oparty na ideałach włoskiego komunisty Altiero Spinellego. Członkami Grupy Spinelli są między innymi Danuta Hübner i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Cezary Krysztopa
Żeby zrozumieć do czego dąży Grupa Spinelli, warto sięgnąć do dokumentu programowego, na którym się opiera, przygotowanego przez włoskich komunistów Altiera Spinellego, Ernesta Rossiego i Eugenia Colorniego, Manifestu z Ventotene, który postuluje likwidację państw narodowych i budowę jednolitego państwa europejskiego

Kwestia, która najpierw musi zostać rozwiązana – bez niej bowiem nie jest możliwy żaden postęp – dotyczy ostatecznego zniesienia podziału Europy na państwa narodowe.


- głosi Manifest

Na jakich ideałach ma być oparte państwo europejskie? 

Prywatna własność ma być likwidowana, ograniczana, korygowana albo rozszerzana w zależności od sytuacji, nie zaś dogmatycznie, dla zasady.Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna (...) 


- czytamy w Manifeście

Nie ma to zbyt wiele wspólnego z konserwatywnymi i chadeckimi ideałami Roberta Schumana, Konrada Adenauera czy Alcide de Gasperiego

Jeśli komuś się wydawało, że potężna Grupa Spinelli, czy szerzej europejscy federaliści, doznają jakiegoś olśnienia w wyniku doświadczeń epidemicznego kryzysu, to miał rację, choć zapewne nie tego się spodziewał. Podczas kiedy wszyscy zastanawiają się jaką formę powinna przyjąć Unia Europejska, by mniej przeszkadzać państwom narodowym, które okazały się w sytuacji kryzysowej, o wiele bardziej przydatne, Grupa Spinelli wydaje dokument, który postuluje PRZYSPIESZENIE i POGŁĘBIENIE integracji.

Historia dokumentu jest ciekawa, bowiem jeszcze chwilę temu, można go było znaleźć, choć nie bez trudności, na stronie SpinelliGroup.eu, to zdaje się, że jest to już niemożliwe. Na nasze szczęście jednak, dokument ciągle jest dostępny na stronie potężnego związku Europejskich Federalistów

Poniżej zamieszczamy sam dokument, zwierający postulaty zwiększenia "przekazania" uprawnień w zakresie zdrowia publicznego na poziom europejski, ustanowienia nowych podatków, ale przede wszystkim:

- Uzgodnienie do 9 maja wspólnej deklaracji międzyinstytucjonalnej w sprawie rozpoczęcia konferencji na temat przyszłości Europy, aby utorować drogę dla Konwentu Europejskiego do opracowania nowego paktu konstytucyjnego między obywatelami europejskimi a państwami członkowskimi na rzecz silniejszej i bardziej spójnej unii politycznej, w świetle przedstawionych i przywołanych tu propozycji, w celu zapewnienia pełnej odpowiedzialności demokratycznej


Czyli za chwilę i to naprawdę niedługą, możemy mieć do czynienia z próbą "ostatecznego rozwiązania kwestii państw narodowych" i to wobec oczywistej katastrofy brukselskiego systemu, wobec epidemicznego kryzysu

Cezary Krysztopa

tłum. Dariusz Łaszyca


Całość dokumentu:

Oświadczenie grupy Spinellego i Unii Federalistów Europejskich (UEF) w sprawie europejskiej odpowiedzi na problem zdrowotnego i społeczno-gospodarczego wpływu COVID19 

Rozumiemy, że Covid-19 jest wspólnym zagrożeniem, które może zaszkodzić jednemu krajowi wcześniej niż innemu, ale w końcu zaszkodzi nam wszystkim i może wpłynąć na nasze codzienne życie i gospodarkę prawie jak wojna. Uważamy, że to obecne wyzwanie, najtrudniejsze dla Europy i świata od 1945 roku, pojawia się zaledwie kilka tygodni przed 70. rocznicą deklaracji Schumana; podobnie jak wtedy, nasze ambicje powinny być współmierne do skali zdrowia publicznego i kryzysu gospodarczego, z którym mamy do czynienia; ostrzegamy przed dalszymi negatywnymi skutkami, jakie nieskoordynowane reakcje krajowe mogłyby mieć dla zdrowia Europejczyków i dla gospodarki UE. Przypominamy, że wzajemna zależność między społeczeństwami UE wymaga jednej europejskiej odpowiedzi, obejmującej ścisłe środki powstrzymywania pandemii oraz ogólnounijny plan wspierania wysiłków państw członkowskich w krótkim okresie, a także wznowienia wzrostu gospodarczego po jego zakończeniu. Żałujemy, że UE jest obecnie źle przygotowana do stawienia czoła temu wyzwaniu, ma niewielkie kompetencje i uprawnienia, aby zapewnić skuteczną odpowiedź na kryzys sanitarny. Z zadowoleniem przyjmujemy trafną decyzję Komisji o zapewnieniu 37 miliardów euro i elastyczności finansowej, aby sprostać temu zagrożeniu. Może to najwięcej, co może zrobić, ale to nie wystarczy. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzje Europejskiego Banku Centralnego z 12 i 18 marca, zwłaszcza jeśli chodzi o łączny pakiet 850 mld euro na zakup obligacji rządowych i korporacyjnych; wzywamy Komisję Europejską i Parlament do zaproponowania, a rządy krajowe do przyjęcia (począwszy od nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej 26 marca) następujących pilnych środków:

UNIA ZDROWOTNA 

1. Podjąć decyzję o wzmocnieniu roli UE w zakresie koordynacji i wsparcia w dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie zdolności do walki z pandemiami - co może doprowadzić do tego, że zdrowie publiczne stanie się wspólną kompetencją UE, ostatecznie w drodze zmiany traktatów - oraz o wykorzystaniu sztuki. 168 TFUE, który już przewiduje (art. 168§5 TFUE), aby niektóre sprawy dotyczące zdrowia publicznego (takie jak zwalczanie i zapobieganie wielkim plagom, które mają charakter ponadnarodowy) były rozstrzygane w drodze nadzwyczajnej procedury ustawodawczej, oraz art. 168§5 TFUE. 222 TFUE, który przewiduje w pełni zasadę wzajemnej pomocy w przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. 
2. Powierzyć Komisji wszelkie uprawnienia niezbędne do skutecznego koordynowania reakcji na pandemię, w tym wspólne europejskie przepisy mające na celu ograniczenie i przezwyciężenie kryzysu, zorganizowanie i zarządzanie najefektywniejszym wykorzystaniem niezbędnych zasobów farmaceutycznych i sprzętu medycznego oraz wszelkie decyzje związane z ograniczeniem swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej, chroniąc tym samym możliwość formułowania konkretnych środków dla różnych krajów na podstawie różnych sytuacji.
3. Rozszerzenie celów europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, aby umożliwić jego bezwarunkowe wykorzystanie do finansowania natychmiastowego wzmocnienia europejskich i krajowych systemów opieki zdrowotnej w celu przeciwdziałania pandemii, która stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, a także dla stabilności gospodarczej i finansowej UE. 4. Stworzenie europejskich obligacji zdrowotnych, wydanych przez Komisję specjalnie z myślą o wysiłkach państw członkowskich w celu zaradzenia kryzysowi zdrowotnemu, z wykorzystaniem kapitału EMS jako gwarancji.OŻYWIENIE GOSPODARCZE 

5. Wydanie przez Unię Europejską EU Obligacji Zwrotnych; w formie wspólnych  europejskich aktyw  zarządzanych przez Komisję i gwarantowanych przez budżet UE, który mógłby zostać początkowo wykorzystany do sfinansowania ogólnoeuropejskiego planu wspierania naprawy gospodarczej i spójności społecznej w obliczu pandemii, a także do sfinansowania Zielonego Pakietu, który wiąże się z ogromnymi inwestycjami mającymi na celu radykalną transformację społeczeństwa i produkcji europejskiej. 
6. Szybkie przyjęcie wieloletnich ram finansowych, poprzez zwiększenie budżetu UE do co najmniej 1,3 % europejskiego PKB, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego, w oparciu o obecną strukturę finansowania budżetu, oraz z prognozą osiągnięcia 2 % przy pomocy nowych zasobów własnych, aby zapewnić dostarczanie kluczowych europejskich dóbr publicznych, takich jak walka z pandemią, naprawa gospodarcza i kohezja społeczna, Zielony Pakiet, zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz bezpieczeństwo i obrona.
7. Ustanowienie prawdziwych, nowych zasobów własnych - takich jak podatki (i taryfy) od emisji dwutlenku węgla na granicy UE oraz dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i jego rozszerzenia, podatki od dochodów przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej, podatki od transakcji finansowych o charakterze spekulacyjnym, zyski EBC - obciążają bezpośrednio budżet europejski, ponieważ mają one charakter ponadnarodowy i nie można ich łatwo przypisać żadnemu państwu członkowskiemu; ewentualnie podatki te obciążają instrument budżetowy strefy euro, jeżeli decyzja mogłaby zostać przyjęta jedynie na szczeblu strefy euro, na podstawie przepisów art. 136 TFEU.
8. Należy niezwłocznie przystąpić do urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej, począwszy od propozycji zawartych w sprawozdaniach czterech przewodniczących z 2012 r. i pięciu przewodniczących z 2015 r. ; w planie Komisji z 2011 r. , w różnych komunikatach Komisji z dnia 6 grudnia 2017 r. i 15/1/2019 r. ; w rezolucjach Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie potencjału Traktatu z Lizbony z dnia 16/2/2017 r. , w sprawie ewentualnej ewolucji i dostosowania obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej z dnia 16/2/2017 r. , w sprawie zdolności budżetowej strefy euro z dnia 16/2/2017 r. , w sprawie stanu debaty na temat przyszłości Europy z dnia 13/2/2019 r. , w szczególności w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów i budżetu strefy euro.
9. Rozważenie dalszych działań EBC, w tym bezpośrednich transferów pieniężnych do gospodarstw domowych w strefie euro.
10. Zatwierdzenie europejskiego systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

INSTYTUCJONALIZACJA

11. Zatwierdzić poprzez ogólną klauzulę przejściową (art.  48 & 7 TUE) przejście od kwestii fiskalnych i podatkowych do zwykłej procedury ustawodawczej, co zaproponowała już Komisja Europejska również w 2019 r. , w celu stworzenia nowych podatków zharmonizowanych na poziomie UE;
12. Uzgodnienie do 9 maja wspólnej deklaracji międzyinstytucjonalnej w sprawie rozpoczęcia konferencji na temat przyszłości Europy, aby utorować drogę dla Konwentu Europejskiego do opracowania nowego paktu konstytucyjnego między obywatelami europejskimi a państwami członkowskimi na rzecz silniejszej i bardziej spójnej unii politycznej, w świetle przedstawionych i przywołanych tu propozycji, w celu zapewnienia pełnej odpowiedzialności demokratycznej

Bruksela, środa 25 marca 2020


 
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer

--> POBIERZ WYDANIE CYFROWE


Sprawdź w których placówkach Poczty Polskiej kupisz "TS": https://bit.ly/tysolnapoczcie

Związek
więcej
Wideo Konferencja "Układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej" - Piotr Duda
Blogi
avatar
Jerzy
Bukowski

Duchowe lenistwo w walce z głębią wiary
Na naszych oczach rozgrywa się zażarty bój pomiędzy duchowym lenistwem a wynikającą z głębi wiary tęsknotą za jak najszybszym powrotem do świątyń.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Znowu muszę pochwalić Gowina
Gowin nigdy nie zamyka sobie żadnych dróg, ponieważ jeszcze dzisiaj nie wie, kto może go jutro przygarnąć, gdyby stracił poparcie obecnych koalicjantów.
avatar
Prawy
Sierpowy Mikroblog

Prawy Sierpowy: Nasza nienormalna opozycja
Teoretycznie w Polsce mamy obóz władzy i opozycję, teoretycznie...\n\nBo w praktyce mamy obóz władzy i coś co tylko udaje opozycję, a jest w zasadzie rezydenturą obcych interesów.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.