loading
Proszę czekać...

Regulaminy
REGULAMIN SERWISU TYSOL.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem www.tysol.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), wydawanym przez TYSOL Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 24, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097371, o kapitale zakładowym w wysokości 3 167 000 zł, NIP 5261018964.
3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: - Usługodawca – oznacza spółkę TYSOL Sp. z o.o.; - Regulamin – oznacza niniejszy dokument; - Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu; - Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.tysol.pl; - Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu; - Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie; - Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę; - Newsletter- w ramach korzystania z Serwisu, Usługodawca zapewnia przesyłanie wybranych przez siebie, najnowszych materiałów dostępnych w Serwisie w formie newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane informację o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania. - Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie. - Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie; - Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu; - Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 
II. USŁUGI
1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności: - możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu; - możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę; - możliwość założenia dedykowanego Konta dla Użytkownika; - przesyłanie newsletterów do Użytkowników; - możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę; - udostępnianie Użytkownikowi danych dotyczących prognozy pogody oraz programu telewizyjnego; - możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu; - możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: - komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; - przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.
8. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego Konta z Serwisu.
 
IV. UŻYTKOWNIKOWI
1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresem www.tysol.pl obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi.
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Usługodawcę Komentarza lub Wpisu na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu, Komentarza.
5. Wyświetlanie Wpisu, Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego danych Wpis, Komentarz dotyczy.
6. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
8. Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
9. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
10. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
11. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: - wulgaryzmów; - reklam; - przekazów stanowiących reklamę ukrytą; - komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.; - pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu; - treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich; - treści naruszających dobra osobiste osób trzecich; - treści pisanych w językach innych, niż polski.
12. Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
13. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Usługodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
15. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia: - powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji; - postanowień niniejszego Regulaminu; - norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
16. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: - nazwisko i imiona Użytkownika; - numer NIP; - adres zamieszkania lub pobytu; - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu; - adres poczty elektronicznej; - numer telefonu; - data urodzenia.
4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): - oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu; - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta w Serwisie.
10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
11. Usługodawca może używać plików „cookies” kiedy Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.
12. Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na Serwisie.
 
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: redakcja@tygodniksolidarnosc.com.
2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną. 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkowników na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu.
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Usługodawcy. Usługodawca bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Usługodawca ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym redakcja@tygodniksolidarnosc.com.
7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres mailowy redakcja@tygodniksolidarnosc.com.
8. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 ZASADY UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ "TYGODNIK SOLIDARNOŚC" ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zasady użytkowania
 1. Tysol Sp. z o.o. zwany dalej Wydawcą udostępnia użytkownikom tytuł "Tygodnik Solidarność" zwany dalej Aplikacją w formie aplikacji mobilnej "Tygodnik Solidarność", dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android, Windows Phone.
 2. Aplikacja udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store)
 3. Wydawca udostępnia użytkownikom Aplikacji poszczególne wydania "Tygodnika Solidarność", tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:
  - bezpłatnie
  - w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
  - w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji ( miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej ).
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Wydawca umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
 9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
 10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi (link)
 11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)

   
 12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
  Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html
Microsoft Store: https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/DisplayTermsOfUseAndSalePage
 
 
Polityka prywatności
 
 1. Wydawca z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 24, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097371, o kapitale zakładowym w wysokości 3 167 000 zł, NIP 5261018964., traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy "Tygodnik Solidarność" w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. Wydawca oświadcza, iż zamówienie prenumeraty "Tygodnika Solidarość" w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, nie powoduje przetwarzania przez Wydawcę jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Wydawcę nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Wydawcy w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Wydawca nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. (W przypadku zakupu wydań "Tygodnika Solidarność" w ramach usługi [nazwa pakietu prenumeraty Premium]) Wydawca, realizując zamówienie prenumeraty "Tygodnika Solidarność" w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań "Tygodnika Solidarność" w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store.

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU FACEBOOK
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”), oraz fundatorem nagród na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Tygodnik Solidarność jest TYSOL Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 24, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Gdańska VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097371, o kapitale zakładowym w wysokości 3 167 000 zł, NIP 5261018964.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
2
g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Tygodnik Solidarność.
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Tygodnik Solidarność.
2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Tygodnik Solidarność.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest polubienie postu konkursowego i wypełnienie zadania konkursowego na portalu Facebook.
2. Wypełnieniem zadania konkursowego jest podanie odpowiedzi na podane w poście pytanie.
3. Organizator spośród przesłanych odpowiedzi wybierze w sposób subiektywny dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi, tym samym wyłaniając zwycięzców, ogłaszając to na fanpage’u Tygodnik Solidarność.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV.
7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/
 
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. V.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
4
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia
weryfikacji wieku;
a) nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@tygodniksolidarnosc.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
5
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2017 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/TygodnikSolidarnosc/.
 
 
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.